Select Page
Royal

Royal

Legat Paje Jovanovića, Beograd.

“Bio jedan od najvećih srpskih slikara i tipičan predstavnik akademskog realizma. Najbliži mu je po mnogo čemu slikar Uroš Predić, iako su bili takmaci na umetničkom polju. Obojica su bili učeni realisti, sa tom razlikom što je Jovanović negovao svojstven “idealistički” realizam.” #vikipedia

Trećine

Trećine

Jezero Klinje, Bosna i Hercegovina.

“Pravilo trećine je jedna od kompozicijskih tehnika u fotografiji i drugoj vizuelnoj umetnosti poput slikarstva. Prema pravilu, slika je podeljena u devet jednakih delova, i to sa dve horizontalne i dve vertikalne crte, jednako razmaknute. Time nastaju četiri preseka u koja se obično smešta glavni objekat na slici. Ovakva kompozicija slici daje više energije, interesa i veću napetost, od jednostavnog smeštanja objekta u centar, što može delovati monumentalno, nepokretno i eventualno neinteresantno.” #vikipedia