Poslednji članci

Turista u svom gradu

T

Sub­ota pre­podne, skoro podne. Mljack­amo doručak, Bilja smišlja gde bismo, a ja merkam trosed. Hoćemo na turu “Beograd ispod Beograda”? Nisam oduševl­jen šet­njom posle klope i rađe bih dremkao ispred TV-a ili kompa, ali cool, zvuči intere­santno, a i gre­hota lepog dana da se sedi unutra. Hajmo, toploader, 24–70, rez­ervne bater­ije, kar­tice, krpa, kuku­ruzni papir­ići, tele­fon. Jakna, prsluk? Ipak jakna, lagana…

(more…)

Dragi prijatelji…

D

Fotore­porter je bio slikovnica mog fotograf­skog puto­vanja u posled­njih 12 god­ina. Bilo je tu finih radova, par stotina fot­kica raznih tema. Postao je solidna ref­er­enca i naj­draži put u sećanja. S druge strane, imao je puno tehničkih nedostataka. Draga, ali zastarela verz­ija CMS-a bez podrške, neop­ti­mi­zo­van prikaz na mobil­nim ure­đa­jima, baza puna SPAM-a bez mogućnosti fil­tri­ranja poželjnog od nepoželjnog, sve u svemu – bio je zreo za ribild, ali nije bilo lakog načina da se pos­to­jeći sis­tem nado­gradi. Tek kad sam ga obrisao, shva­tio sam da nemam jasnu ideju šta bih dalje. I kon­cept slikovnice nije podržavao ime bloga, sem u najširem smislu. Fot­kice sam saču­vao, ali kos­tur više ne pos­toji.

(more…)